મગજમાં કેટલાક Instant ઝબકેલા બકાઓ…….

ચોમાસામાં ફૂટી નીકળતા જુદા જુદા તાવ-તરીઆની સાથે બકા,બકુડી,ઢબૂડી વગેરે ફૂટી નીકળ્યા છે તેવા માહોલમાં મગજમાં કેટલાક Instant ઝબકેલા બકાઓ… Enjoy…

Baka1

 

baka2

 

baka3

 

baka4

 

baka5

 

baka6

 

baka7

 

baka8

 

baka9

 

baka10

2 Comments Add yours

  1. નિરવ says:

    જો બકા . . .

    હું તો નવરો જ છું , પણ તારે ય કાઈ કામ નથી ? ! 😉

    { નાનકડું ‘ બકા ‘ યોગદાન ! }

  2. rinkeshpatel says:

    Jo Baja khotu name bolay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s