‘પણ, હું તો તને પ્રેમ કરું છું !’ સૌથી વધારે વંચાતી બુક્સની યાદીમાં….:)

પ્રિય વાચક મિત્રો,
મારા આ પુસ્તકને આટલું બધું વહાલ આપીને લોકપ્રિય બનાવવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર…..

‘પણ, હું તો તને પ્રેમ કરું છું !’ની રસપ્રદ વાતો આગળ વધારતું બીજું એટલું જ લોકપ્રિય પુસ્તક ‘તું અને હું, બસ બીજું શું?!’

One Comment Add yours

  1. Larsil Rekh says:

    Good Job…keep it up….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s